Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO
WYSZCZUPLAJĄCA.PL

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument (zwany dalej: „Polityką Prywatności”) określa zasady ochrony prywatności, tj. zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników (zwanych dalej: „Użytkownikami”) sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.wyszczuplajaca.pl (zwanego dalej: „Sklepem internetowym”), oraz określa mechanizm plików Cookies używanych w Sklepie internetowym.

 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu internetowego w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”) jest spółka JULIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A z siedzibą w Łodzi (adres: Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego nr 135D, 92-318 Łódź), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000950642, NIP: 7282808052, REGON: 364249068 (zwana dalej: „Administratorem”).

 3. Kontakt z Administratorem możliwy jest:

 1. drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Administratora (Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego nr 135D, 92-318 Łódź),

 2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@wyszczuplajaca.pl,

 3. za pomocą numeru telefonu: (42) 254 99 98.

 1. Administrator jest właścicielem Sklepu internetowego.

 2. Użytkownikami Sklepu internetowego są osoby korzystające z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego, określonych w Regulaminie Sklepu internetowego (zwanego dalej: „Regulaminem”). Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

 

§ 2

Zakres zbieranych danych osobowych

 1. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w związku ze świadczeniem za pośrednictwem Sklepu internetowego usług, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, tj. umożliwieniem dokonywania Zamówienia i zawierania Umowy sprzedaży, prowadzeniem Konta Użytkownika i usługi Newsletter.

 2. Zakres zbieranych danych osobowych różni się w zależności od usługi, z którą związane jest zbieranie danych, i obejmuje odpowiednio:

 1. w przypadku dokonywania Zamówienia i zawierania Umowy sprzedaży – imię i nazwisko albo nazwę firmy i numer NIP, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto i kraj),

 2. w przypadku prowadzenia Konta Użytkownika – adres e-mail oraz ewentualnie dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1 powyżej, które Użytkownicy mogą dobrowolnie uzupełnić,

 3. w przypadku usługi Newsletter – adres e-mail.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przez Administratora usług za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§ 3

Cel przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu:

 1. umożliwienia Użytkownikom korzystania ze Sklepu internetowego, przez co należy rozumieć realizację usług, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, tj. w szczególności umożliwienie składania Zamówienia i zawierania Umowy sprzedaży, zapewnienie kontaktu z Użytkownikami, zapewnienie obsługi reklamacyjnej, umożliwienie rejestracji Konta Użytkownika i zapewnienie obsługi Konta Użytkownika oraz świadczenie usługi Newsletter,

 2. prowadzenia marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Administratora,

 3. przeprowadzania organizowanych przez Administratora konkursów, programów lojalnościowych czy akcji promocyjnych,

 4. zapewniania bezpieczeństwa usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celu egzekwowania przestrzegania przez Użytkowników Regulaminu oraz zapobiegania i przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom,

 5. wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących przepisów prawa,

 6. statystycznym i archiwizacyjnym,

 7. dochodzenia roszczeń wynikających z prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

 

§ 4

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie następujących przepisów:

   1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

   2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

   3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. do celów marketingu bezpośredniego.

 

§ 5

Uprawnienia Użytkowników

    1. Dane osobowe Użytkowników gromadzone są w siedzibie Administratora, tj. pod adresem: Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego nr 135D, 92-318 Łódź.

    2. Użytkownicy mają uprawnienia do:

 1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 2. wglądu do swoich danych osobowych,

 3. żądania poprawiania swoich danych osobowych, jeżeli dane te są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe,

 4. żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych,

 5. żądania usunięcia danych osobowych,

 6. żądania wydania kopii danych osobowych;

 7. żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile będzie to technicznie możliwe,

 8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO,

 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochronnych danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

  3. Realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 2 powyżej, Użytkownicy mogą dokonać poprzez złożenie Administratorowi właściwego oświadczenia woli:

 1. osobiście w siedzibie Administratora (Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego nr 135D, 92-318 Łódź),

 2. drogą pocztową na wskazany wyżej adres siedziby Administratora,

 3. za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@wyszczuplajaca.pl.

 4. Administrator ma prawo do odmowy usunięcia danych Użytkowników, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 6

Dostęp do danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:

  1. Użytkownicy wyrazili na to zgodę,

  2. jest to konieczne z celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego, tj. dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom takim jak dostawcy (DPD Polska sp. z o.o., InPost S.A.) i operatorzy płatności (Polski Standard Płatności sp. z o.o., PayPro S.A.) – w tym przypadku Administrator udostępnia tylko te dane osobowe, które są niezbędne w celu realizacji ww. usług, a więcej informacji na temat sposobu, w jaki podmioty te wykorzystują dane osobowe Użytkowników można znaleźć w ich politykach prywatności,

  3. jest to konieczne z uwagi na wykrywanie oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych,

  4. jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych oraz organów wymiaru sprawiedliwości.

 2. Dodatkowo, Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkowników podmiotom, które upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych osobowych, tj.:

  1. dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą,

  2. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi świadczenie usług za pośrednictwem Sklepu internetowego,

  3. pracownikom i współpracownikom.

 

§ 7

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego świadczenia usług w ramach Sklepu internetowego, a także przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych przysługujących Administratorowi względem Użytkowników, tj. przez okres 6 lat.

 

§ 8

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z wymogami RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym przede wszystkim, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

§ 9

Mechanizm Cookies

       1. Sklep internetowy używa plików tekstowych zwanych Cookies.

       2. Cookies zapisywane są przez serwer na komputerach Użytkowników.

       3. W celu korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest zezwolenie na przechowywanie Cookies na komputerach Użytkowników. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu internetowego.

       4. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych Użytkowników.

       5. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputerów Użytkowników, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programów komputerowych, nie ingerują w integralność systemów bądź danych Użytkowników.

       6. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu internetowego. Administrator oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.

       7. W ramach Sklepu internetowego stosowane są trzy rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session cookies), „stałe” (persistent cookies) oraz „analityczne”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniach końcowych Użytkowników do czasu wylogowania (opuszczenia strony). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniach końcowych Użytkowników przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkowników. Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkowników w zakresie zawartości Sklepu internetowego. Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu internetowego, typie strony, z jakiej Użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkowników w Sklepie internetowym. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkowników, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu internetowego.

       8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2004 Nr 171, poz. 1800 ze zm.), Użytkownicy mają prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

       9. Jak zarządzać plikami Cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

 1. Mozilla Firefox,

 2. Internet Explorer,

 3. Google Chrome,

 4. Safari,

 5. Opera.

 

§ 10

Adres IP

Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notowanych jest najwięcej odwiedzin) oraz administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu internetowego.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

    1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Sklepie internetowym. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Administrator poinformuje Użytkowników za pośrednictwem Sklepu internetowego, usługi Newsletter, a w stosunku do zarejestrowanych Użytkowników informacja zostanie także umieszczona za pośrednictwem Konta Użytkownika.

    2. Użytkowników korzystających ze Sklepu internetowego obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl